Select your language

Insee Fulfillment

Image

Insee Fulfillment

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຮ້ານຄ້າອອນລາຍທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມີອໍເດີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈົນບໍລິຫານຈັດການບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແພັກສິນຄ້າບໍ່ທັນ ບໍລິການ Insee Fulfillment ເປັນອີກໜຶ່ງການບໍລິການໃນເຄື່ອບໍລິສັດ ອິນຊີກຸບ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນໄປຢ່າງ ໝັ້ນຄົງ Insee Fulfillment ຄືການບໍລິການຄັງສິນຄ້າ ເພື່ອເກັບສິນຄ້າ ແພັກລົງກ່ອງ ຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດການງານຫຼັງບ້ານແທນພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າອອນລາຍ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນການຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ຖືວ່າເປັນການບໍລິການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າອອນລາຍໂດຍສະເພາະ

Insee Fulfillment ເປັນໜຶ່ງໃນການບໍລິການເພື່ອເສີມໃຫ້ທຸລະກິດຂອງຂົນສົ່ງ Insee Express ຄົບວົງຈອນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາະນອກຈາກການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງແລ້ວ ລູກຄ້າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການອື່ນໆເພື່ອຄວບຄຸມສູ່ທຸລະກິດ E-Commerce ແບບຄົບວົງຈອນເຊັ່ນ : ບໍລິການດ້ານໂລຈິດຕິກ (Lodistics) ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍລິການດ້ານຄັງສິນຄ້າ (Fulfillment)  ດູແລຈັດເກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕົວແທນຮັບສົ່ງພັດສະດຸ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການດ້ານການປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

Image

ບໍລິການຂົນສົ່ງໄທ-ລາວບໍລິການຮັບສົ່ງສີນຄ້າຈາກໄທມາທີ່ສາງສີນຄ້າຢູ່ ສປປ.ລາວ

ບໍລິການຮັບຂົນສົ່ງສີນຄ້າຈາກໄທ (ໜອງຄາຍ) ຜ່ານແດນມາຍັງ ສປປ ລາວ (ວຽງຈັນ) ເພື່ອນໍາມາເກັບໃນສາງສີນຄ້າເພື່ອຖ້າຈໍາໜ່າຍ ແພັກສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ເພື່ອກະຈາຍສີນຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າຕົວແທນຕ່າງໆ

Image

ບໍລິການຈັດເກັບສີນຄ້າ

ຮັບສີນຄ້າເຂົ້າສາງເພື່ອຖ້າຈໍາໜ່າຍ
ບໍລິຫານຈັດການຈັດເກັບຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຈັບສີນຄ້າ ແລະ ແພັກສີນຄ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ້ນຍໍາ
ສີນຄ້າໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບທີ່ແຍກ Location ຊັດເຈນ
Image

ບໍລິການເກັບຮັກສາສີນຄ້າ

ບໍລິການຈັດເກັບສີນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອສະດວກ ແລະ ຖືກຕ້ອງໃນການບໍລິຫານຈັດການຈັບສີນຄ້າ ແລະ ແພັກສີນຄ້າ
ບໍລິຫານຈັດເກັບສີນຄ້າແບບອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ແລະ ຈັດເກັບສີນຄ້າທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມພິເສດ
Image

ຮັບລາຍການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າ

ບໍລິການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າທີ່ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ລ່ວມບັນທືກລາຍລະອຽດທີ່ພ້ອມສໍາລັບຈັດສົ່ງ ລ່ວມເຖີງບໍລິການຊໍາລະເງີນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າພັນທະມິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ Fulfillment

Image

ບໍລິການຊຳລະເງີນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຈ່າຍເງີນໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າພັນທະມິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ Fulfillment

ບໍລິການຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງສີນຄ້າຂອງຮ້ານຄ້າພັນທະມິດຜ່ານບໍລິການ Call Center ແລະຈ່າຍເງີນໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ ລວມທັງສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຈັດສົ່ງຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອດຳເນີນການ ຢີບ ແພັກ ສົ່ງສີນຄ້າ ໃນຂະບວນການຕໍ່ໄປ

Image

ບໍລິການແພັກສີນຄ້າ

ແພັກສີນຄ້າດ້ວຍການຕວດສອບຢ່າງດີທຸກຊີ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຈັດສີນຄ້າຜິດພາດ
ມີລະບົບບັນທຶກ ວີດີໂອ ໃນເວລາແພັກ ສາມາດຕວດສອບຍ້ອນຫຼັງໄດ້
ແຍກພັດສະດຸຕາມແຕ່ລະຂົນສົ່ງເພື່ອລໍຖ້າສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຂົນສົ່ງຕ່າງໆ
Image

ບໍລິການຈັດສົ່ງພາຍໃນ ສປປ ລາວ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສບາຍຂອງລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ສຳຫຼັບການບໍລິການ Insee Fulfillment ທາງລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບ ຮຸ່ງອາລຸນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ Insee Fulfillment ໄດ້ 

  • ຮຸງອາລຸນ
Image

ບໍລິການກະຈາຍສີນຄ້າ

ສຳລັບຮ້ານຄ້າພັນທະມິດ ທີ່ຕ້ອງການກະຈາຍສີນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າໂຕແທນ ຫຼື ກະຈາຍສີນຄ້າໄປຢັງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ Insee Fulfillment ມີບໍລິການກະຈາຍສີນຄ້າເພື່ອບໍລິການໃນການກະຈາຍສີນຄ້າຈາກຄັງສີນຄ້າໄປຢັງຮ້ານໂຕແທນ ຫຼື ຈາກສະຖານທີ່ໜື່ງ ໄປຢັງສະຖານທີ່ໜື່ງ ຫຼື ຈາກຮ້ານຄ້າມາຢັງຄັງສີນຄ້າເພື່ອຈັດເກັບ

Image

ບໍລິການເກັບເງີນລູກຄ້າປາຍທາງ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສບາຍຂອງລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ສຳຫຼັບການບໍລິການ Insee Fulfillment ທາງລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງພາຍໃນ ສປປ ລາວກັບ ຮຸ່ງອາລຸນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ Insee Fulfillment ໄດ້  

  • ຮຸງອາລຸນ

ບໍລິການຂົນສົ່ງໄທ-ລາວ

ບໍລິການຮັບຂົນສົ່ງສີນຄ້າຈາກໄທ (ໜອງຄາຍ) ຜ່ານແດນມາຍັງ ສປປ ລາວ (ວຽງຈັນ) ເພື່ອນໍາມາເກັບໃນສາງສີນຄ້າເພື່ອຖ້າຈໍາໜ່າຍ ແພັກສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ເພື່ອກະຈາຍສີນຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າຕົວແທນຕ່າງໆ
Image
Image

ບໍລິການຈັດເກັບສີນຄ້າ

ຮັບສີນຄ້າເຂົ້າສາງເພື່ອຖ້າຈໍາໜ່າຍບໍລິຫານຈັດການຈັດເກັບຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຈັບສີນຄ້າ ແລະ ແພັກສີນຄ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ້ນຍໍາ
ສີນຄ້າໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບທີ່ແຍກ Location ຊັດເຈນ

ບໍລິການເກັບຮັກສາສີນຄ້າ

ບໍລິການຈັດເກັບສີນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອສະດວກ ແລະ ຖືກຕ້ອງໃນການບໍລິຫານຈັດການຈັບສີນຄ້າ ແລະ ແພັກສີນຄ້າ
ບໍລິຫານຈັດເກັບສີນຄ້າແບບອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ແລະ ຈັດເກັບສີນຄ້າທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມພິເສດ
Image
Image

ຮັບລາຍການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າ

ບໍລິການສັ່ງສີນຄ້າຈາກລູກຄ້າທີ່ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ລ່ວມບັນທືກລາຍລະອຽດທີ່ພ້ອມສໍາລັບຈັດສົ່ງ ລ່ວມເຖີງບໍລິການຊໍາລະເງີນຈາກລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າພັນທະມິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ Fulfillment

ບໍລິການຊຳລະເງີນຈາກລູກຄ້າ ແລະ ຈ່າຍເງີນໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າພັນທະມິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ Fulfillment

ບໍລິການຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າສັ່ງສີນຄ້າຂອງຮ້ານຄ້າພັນທະມິດຜ່ານບໍລິການ Call Center ແລະຈ່າຍເງີນໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ ລວມທັງສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຈັດສົ່ງຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອດຳເນີນການ ຢີບ ແພັກ ສົ່ງສີນຄ້າ ໃນຂະບວນການຕໍ່ໄປ

Image
Image

ບໍລິການແພັກສີນຄ້າ

ແພັກສີນຄ້າດ້ວຍການຕວດສອບຢ່າງດີທຸກຊີ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຈັດສີນຄ້າຜິດພາດ
ມີລະບົບບັນທຶກ ວີດີໂອ ໃນເວລາແພັກ ສາມາດຕວດສອບຍ້ອນຫຼັງໄດ້
ແຍກພັດສະດຸຕາມແຕ່ລະຂົນສົ່ງເພື່ອລໍຖ້າສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຂົນສົ່ງຕ່າງໆ

ບໍລິການຈັດສົ່ງພາຍໃນ ສປປ ລາວ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສບາຍຂອງລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ສຳຫຼັບການບໍລິການ Insee Fulfillment ທາງລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບ ຮຸ່ງອາລຸນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ Insee Fulfillment ໄດ້ 


Image
Image

ບໍລິການກະຈາຍສີນຄ້າ

ສຳລັບຮ້ານຄ້າພັນທະມິດ ທີ່ຕ້ອງການກະຈາຍສີນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າໂຕແທນ ຫຼື ກະຈາຍສີນຄ້າໄປຢັງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ Insee Fulfillment ມີບໍລິການກະຈາຍສີນຄ້າເພື່ອບໍລິການໃນການກະຈາຍສີນຄ້າຈາກຄັງສີນຄ້າໄປຢັງຮ້ານໂຕແທນ ຫຼື ຈາກສະຖານທີ່ໜື່ງ ໄປຢັງສະຖານທີ່ໜື່ງ ຫຼື ຈາກຮ້ານຄ້າມາຢັງຄັງສີນຄ້າເພື່ອຈັດເກັບ

ບໍລິການເກັບເງີນລູກຄ້າປາຍທາງ

ເພື່ອຄວາມສະດວກສບາຍຂອງລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ສຳຫຼັບການບໍລິການ Insee Fulfillment ທາງລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບ ຮຸ່ງອາລຸນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ Insee Fulfillment ໄດ້ 


Image

1.ຄ່າບໍລິການແພັກສິນຄ້າ

Image

2.ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງ ໄທ-ລາວ (ຄ່າຂົນສົ່ງຂາມ)

ລູກຄ້າສາມາດມາຮັບເອງຢູ່ທີ່ຈຸດບໍລິການອິນຊິພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ
Image

Videos

Promotions